Stanovy

Soubor ke stažení zde

Stanovy clubu

I. Všeobecná ustanovení

Čl. 1 Název, sídlo a trvání sdružení
1.1. I. Slovanský golfový club je sdružením dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Toto sdružení je právnickou osobou a může zřizovat organizační jednotky, zakládat jiné právní subjekty nebo se dle těchto stanov stát součásti jiných právních subjektů. Sdružení nese název I.Slovanský golfový club.
1.2. Sídlem I.Slovanského golfového clubu (dále jen sdružení) je Ves Touškov 21,p.Stod 333 01

Čl. 2 Znak
Sdružení je oprávněn vytvořit si vlastní znak.

Čl. 3 Cíl činnosti
Cílem činnosti sdružení je vytváření a zajišťování podmínek pro golfový sport, včetně všech služeb spojených s touto činností, především v zájmu sportovního a společenského vyžití členů sdružení.

Čl. 4 Domovské hřiště
Domovským hřištěm sdružení je golfový driving na Nivě Úslavy „Pod Vyšehradem“ v Plzni - Slovanech. Toto hřiště užívá sdružení na základě uzavřené smlouvy.


II. Členství
Čl. 1 Kategorie členství
1.1. Aktivní plnoprávné členství. Toto členství lze ve sdružení nabýt po dovršení věku 18 let postupem dle těchto stanov. Aktivní členové se podílejí na sdružení sportovně a mají oprávněni užívat veškerá sportovní zařízení sdružení.
1.2. Pasivní členství. Toto členství lze ve sdružení nabýt po dovršení věku 18 let postupem dle těchto stanov. Pasivní členové se nepodílejí na sdružení sportovně a nemají oprávnění užívat sportovní zařízeni sdružení s výjimkou zařízení klubovny. Ostatní sportovní zařízení, tj. driving-range, cvičný green, apod. mohou užívat po zaplacení hracích poplatků jako hosté.
1.3. Rodinné členství. Toto členství dvou rodinných příslušníků lze ve združení nabýt po dovršení věku 18 let postupem dle těchto stanov. Toto členství umožňuje podílet se na sdružení sportovně a mít oprávnění užívat veškerá sportovní zařízení sdružení.
1.4. Druhé členství. Toto členství lze ve sdružení nabýt po dovršení věku 18 let postupem dle těchto stanov, a to pouze u člena jiného golfového klubu, který golfový sport provozuje.
1.5. Časově omezené členství. Toto členství lze nabýt bez ohledu na věk fyzické osoby, a to postupem dle těchto stanov, zpravidla na dobu jednoho roku, maximálně však na dobu pěti let. Toto členství lze nabývat opakovaně. Toto členství zaniká uplynutím stanovené doby trváni.
1.6. Členství mládeže. Toto členství lze nabýt nejpozději do 18 let věku postupem dle těchto stanov. U osob studujících nebo se jinak soustavně připravujících na budoucí povoláni lze toto členství nabýt nejpozději do 25 let věku, rovněž postupem dle těchto stanov. Pokud nedojde k transformaci členství dle kap. II. čl. 3 těchto stanov, toto členství zaniká dnem dovršeni věku 18 let. U osob studujících nebo se jinak soustavně připravujících na budoucí povolání dovršením věku 25 let. Existenci studia nebo přípravy na budoucí povolání je třeba představenstvu sdružení řádně a písemně prokázat.
1.7. Čestné členství .Toto členství uděluje ve sdružení představenstvo , postupem dle těchto stanov osobám, které se velmi významně zasloužily o rozvoj sdružení. Čestný člen má stejná práva jako aktivní plnoprávný člen .

Čl. 2 Nabývání členství
2.1. O nabytí členství u všech kategorií rozhoduje představenstvo sdružení, a to na základě písemné žádosti.
2.2. Přijetí do sdružení (nabytí členství) je vázáno na zaplacení poplatků. Výši a splatnost těchto poplatků určuje představenstvo sdružení rozdílně pro jednotlivé kategorie členství.
2.3. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se sdělí uchazeči písemně.
2.4. Členství ve sdružení může nabýt fyzická nebo právnická osoba. Žádost o přijetí se doručuje na adresu sdružení. Žádost nezletilé osoby musí být podepsána zákonnými zástupci.
2.5. Poplatky za každý kalendářní rok, schvaluje představenstvo sdružení

Čl. 3 Transformace členství
3.1. Mezi různými kategoriemi členství dle kap. II. čl. 1 těchto stanov jsou možné změny kategorií členství. O změnu kategorie je třeba požádat představenstvo sdružení písemně nejpozději do 31.10. kalendářního roku pro změnu platnou od 1.1. roku následujícího.
3.2. Transformace členství může být vázána na zaplaceni poplatků. Výši a splatnost těchto poplatků určuje představenstvo sdružení rozdílně pro jednotlivé druhy transformace členství.
3.3. Rozhodnutí o umožnění nebo zamítnutí transformace se sdělí uchazeči písemně.

Čl. 4 Zánik členství, vystoupení, vyloučení a vyškrtnutí
4.1. Členství ve sdružení zaniká: úmrtím člena, uplynutím stanovené doby u časově omezeného členství, zánikem členství u mládeže dle kap. II. čl. 1.5. těchto stanov, vystoupením, vyloučením nebo vyškrtnutím.
4.2. Člen může ze sdružení vystoupit. Musí tak učinit písemným prohlášením doručeným představenstvu sdružení nejpozději do 30.10. kalendářního roku. Takto učiněné vystoupení je platné a účinné od 1.1. roku následujícího.
4.3. Člen, který poruší stanovy sdružení nebo předpisy a rozhodnutí orgánů sdružení, nebo nedodržuje svoje závazky a povinnosti vůči sdružení, nebo porušuje golfová pravidla a etiketu, nebo svým jednáním poškozuje sdružení a byl postupem dle kap. II. čl. 6 těchto stanov varován, nebo byl varován se zákazem hry na golfovém drivingu, nebo byl varován se zákazem vstupu do celého areálu sdružení, může být rozhodnutím představenstva sdružení vyloučen. Rozhodnutí o vyloučení musí být písemné a odůvodněné a musí být doručeno doporučeně na adresu člena sdružení uvedenou v evidenci členů.
4.4. Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen sdružení odvolat do 15 dnů od doručení rozhodnutí, a to písemným a odůvodněným podáním doručeným představenstvu sdružení. O odvoláni rozhoduje valná hromada sdružení. Představenstvo je povinno předložit odvolání k projednáni na nejbližší valné hromadě . Rozhodnutí o vyloučení nabývá účinnosti dnem následujícím po uplynutí 15 denní lhůty k odvoláni v případě, že odvolání nebylo včas podáno. V případě, že odvolání bylo podáno a valná hromada potvrdila rozhodnutí představenstva sdružení o vyloučení, nabývá rozhodnutí o vyloučení účinnosti dnem následujícím po doručení rozhodnutí valné hromady o potvrzení rozhodnutí představenstva .
4.5. Pokud člen nesplní svoji povinnost k zaplacení členského poplatku , bude vyškrtnut. Vyškrtnutí se provede bez dalšího upozornění následující den. Proti vyškrtnuti z uvedených důvodů lze v rámci sdružení podat opravný prostředek odvoláním se představenstvu sdružení.
4.6. Vystoupením, vyloučením nebo vyškrtnutím není dotčena povinnost platby splatných poplatků a plněni dalších povinností vůči sdružení.
4.7. Osoba, která vystoupila ze združení, nebo byla vyloučena, nebo vyškrtnuta, nemá žádné majetkové ani jiné nároky a práva vůči sdružení.

ČI. 5 Práva a povinnosti členů
5.1. Členové mají v rámci jednotlivých kategorií členství práva a povinnosti dané těmito stanovami, rozhodnutími a předpisy orgánů sdružení. Členská práva mohou být omezena nebo zrušena jen na základě těchto stanov nebo dle zákona. Práva a povinnosti členů mohou být doplněna a upřesněna vnitřními předpisy sdružení schválenými představenstvem sdružení.
5.2. Každý člen sdružení je povinen plnit svoje poplatkové povinnosti ve výši a v termínech stanovených představenstvem sdružení. Každý člen je povinen podrobit se rozhodnutím orgánů sdružení, zachovávat golfová pravidla a etiketu a svým jednáním nepoškozovat sdružení.

Čl. 6 Disciplinární pravomoc
6.1. Disciplinární pravomoc v rámci sdružení vykonává představenstvo sdružení.
6.2. Členovi, který poruší stanovy sdružení, nebo předpisy a rozhodnutí orgánů sdružení, nebo nedodržuje svoje závazky a povinnosti vůči sdružení, nebo porušuje golfová pravidla a etiketu, nebo svým jednáním poškozuje sdružení, může být uděleno některé z těchto disciplinárních opatření:
6.2.1. varování
6.2.2. varování se zákazem hry na drivingu
6.2.3. varování se zákazem vstupu do celého areálu sdružení
6.3. Disciplinární opatření se uděluje písemně se stručným odůvodněním. Zákaz hry a zákaz vstupu do celého areálu sdružení může být udělen nejvýše v trvání tří měsíců.


III. Organizace

Čl. 1. Orgány GCAL
1.Valná hromada sdružení
2.Představenstvo sdružení
3.Revizní komise
4.Prezident

2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Valná hromada sdružení rozhoduje v těchto věcech:- o změnách a doplňcích stanov – volí a odvolává členy představenstva – volí na 4.roky dva členy revizní komise – schvaluje roční zprávu a rozpočet – schvaluje vstup sdružení do jiných právních subjektů – schvaluje vytvoření jiných právních subjektů a organizačních jednotek sdružení – o rozpuštění a ukončení činnosti sdružení – rozhoduje o odvoláni proti rozhodnuti o vyloučení – rozhoduje i v dalších věcech, pokud tak určují tyto stanovy nebo zákon
2.2. Právo zúčastnit se valné hromady sdružení má každý člen sdružení. Právo podílet se na rozhodování shromáždění členů sdružení, tj. uplatňovat hlasovací právo, má každý člen sdružení po dovršení věku 18 let.
2.3. Valnou hromadu sdružení svolává prezident nejméně jedenkrát za rok. Dále je prezident povinen svolat valnou hromadu sdružení , pokud o to písemně požádá nejméně polovina všech členů s hlasovacím právem. Konání valné hromady musí být členům sdružení oznámeno písemně nebo jiným vhodným způsobem nejméně tři týdny před termínem stanoveným prezidentem.
2.4. Valná hromada sdružení rozhoduje hlasováním. Ve všech věcech rozhoduje valná hromada sdružení veřejným hlasováním – aklamací.
2.5.Člen sdružení se zúčastňuje valné hromady osobně.Valná hromada sdružení je schopna se usnášet, pokud je přítomna více než jedna polovina všech členů sdružení s hlasovacím právem podle shora uvedeného čl. 2.2. stanov.Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá prezident náhradní valnou hromadu, která je schopna se usnášet bez ohledu na stav přítomných členů sdružení. Pro tento případ musí mít náhradní valná hromada nezměněný pořad jednání. Náhradní valná hromada se svolává pozvánkou písemně nebo jiným vhodným způsobem nejméně 2 týdny před termínem náhradní valné hromady, která se musí konat nejpozději do 3 měsíců ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
2.6.K platnosti rozhodnutí valné hromady sdružení je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů sdružení s hlasovacím právem podle shora uvedeného článku 2.2.stanov.V případě rovnosti hlasů,má rozhodující hlas prezident. K platnosti rozhodnutí valné hromady sdružení týkající se změny stanov sdružení je zapotřebí souhlas tříčtvrtinové většiny přítomných členů s hlasovacím právem podle shora uvedeného článku 2.2. stanov.

Čl. 3 Představenstvo
3.1. Představenstvo sdružení je výkonným a statutárním orgánem sdružení. Rozhoduje ve všech věcech nevyhrazených těmito stanovami k rozhodováni valnou hromadou sdružení. Představenstvo sdružení především rozhoduje a řídí veškeré obchodní, sportovní a právní záležitosti sdružení .
3.2. Představenstvo sdružení má 3 členy . Představenstvo rozhoduje prostou většinou.
3.3. Představenstvo sdružení vždy ustanovuje a volbou obsazuje tyto funkce:
3.3.1. Prezident.Prezident řídí jednání představenstva sdružení a zastupuje sdružení navenek, a to ve všech věcech pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě nebo jiným orgánům nebo funkcionářům sdružení.
3.3.2. Viceprezident . Viceprezident zastupuje prezidenta a to ve všech věcech příslušejících prezidentovi sdružení.
3.3.3. Sekretář.Sekretář sdružení řídí veškerou administrativu a evidenci , mimo účetní evidenci.
3.4. Ve sdružení se mohou ustanovit a volbou obsadit tyto funkce:
3.4.1. Předseda sportovně-technické komise Řídí činnost sportovně-technické komise jmenované a odvolávané představenstvem sdružení. Je odpovědný za organizaci a řídí chod sportovních soutěží , vedení sportovně-technické evidence včetně sportovních výsledků a hráčských vyrovnáni.
3.4.2. Z činnosti spojených s výkonem funkcí ve sdružení jsou členové představenstva sdružení osobně odpovědni představenstvu a valné hromadě sdružení.
3.5.  Představenstvo sdružení může ustanovit, jmenovat a pověřit určitými pravomocemi i další komise a jiné pomocné a poradní útvary.
3.6. Představenstvo rozhoduje veřejným hlasováním s požadavkem shodných hlasů nadpoloviční většiny všech zvolených členů představenstva sdružení.V případě rovnosti hlasů,má rozhodující právo hlas prezidenta sdružení.
3.7. O jednání představenstva sdružení se pořizuje zápis. Zápisy se archivují nejméně po dobu pěti let.
3.8. Členové představenstva sdružení jsou voleni valnou hromadou sdružení a to na funkční období čtyř let.
3.9. Funkce člena představenstva sdružení zaniká a) úmrtím b) vystoupením, c) vyloučením ze združení dle kap.
II. čl. 4 těchto stanov d) vyloučením z představenstva sdružení dle kap III. čl. 3.4.5. těchto stanov e) vyškrtnutím f) uplynutím volebního období – v tomto případě však ne dříve než je provedena nová volba g) rezignací na funkci – v tomto případě však ne dříve než je provedena nová volba na tuto funkci

Čl. 4 Revizní komise
Valná hromada sdružení volí vždy na čtyřleté funkční období dva členy revizní komise. Revizní komise přezkouší roční účetní uzávěrku a pro valnou hromadu sdružení připraví písemnou zprávu o kontrole hospodaření . Za tím účelem je revizní komise oprávněna nahlížet do všech účetních dokumentů, které jsou právním podkladem či titulem pro ten který účel nebo které mají konkrétní ekonomické důsledky v účetnictví sdružení.

Čl. 5 Prezident
5.1.Prezident je valnou hromadou volen na funkční období čtyř let.
5.2. Prezident navrhuje další členy představenstva, které hlasováním potvrzuje valná hromada. V případě nepotvrzení některého člena představenstva je povinen navrhnout jiného člena, dokud nezíská souhlas valné hromady se všemi navrženými členy. Jednotlivé členy představenstva pověřuje konkrétními úkoly. V období mezi valnými hromadami je oprávněn doplnit počet členů představenstva, odvolat člena představenstva pro jeho pasivitu při výkonu funkce nebo závažné porušení Stanov, nebo nahradit člena představenstva, který sám odstoupil a dočasně do doby potvrzení valnou hromadou pověřit výkonem funkce jiného člena sdružení.
5.3. V případě rovnosti hlasů,při valné hromadě i jednání představenstva sdružení ,má rozhodující právo hlas prezidenta sdružení.


IV. Zásady hospodaření a poplatky

Čl. 1 Zásady hospodaření
1.1. Sdružení hospodaří jako právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou dle svého rozpočtu a s odpovědností za svoje závazky. Za svoje závazky ručí sdružení výhradně do výše vlastního jmění. Sdružení samostatně vyřizuje svoje daňové a poplatkové povinnosti.
1.2. Obchodním a účetním rokem je kalendářní rok.

Čl. 2 Vstupní, členské a hrací poplatky
Výši a splatnost poplatků za přijetí do sdružení (nabytí členství), výši ročních poplatků členů a poplatků členů za užívání golfového hřiště stanoví vždy na roční období představenstvo sdružení, a to odlišně pro jednotlivé kategorie členství.


V. Přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. 1 Podepisování a jednání za sdružení
1.1. Za sdružení podepisuje ve všech věcech prezident nebo viceprezident.
1.2. Za sdružení jedná ve všech věcech bud' prezident nebo viceprezident .V hospodářských věcech stanovených rozhodnutím představenstva sdružení jedná sekretář klubu.
1.3. Prezident sdružení může písemnou plnou mocí zmocnit k podepisování a jednání za sdružení v určité vymezené věci jinou fyzickou osobu.

Čl. 2 Závěrečné ustanovení
2.1 Platnost a účinnost stanov .Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 12.1.2009 a nabyly účinnost dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

golf ball image